Lösullsisolering träfiber. Vind, vägg, golv

Lösullsisolering

Naturprodukt
Tillverkad av ren svensk gran- och tallfiber. Klass A av ”Sunda Hus”.

Värmen stannar kvar
Har mycket bra isoleringsvärden. Bästa möjliga värmelagringsförmåga.
Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot syntetiska material.
Resultatgaranti på att isoleringen har sitt riktiga L-värde (värmemotståndsvärde).

Luftrörelsetät
Mer än dubbelt så luftrörelsetät som syntetiska material. Hög densitet.

*Brandsäkerhet

*Byggnadsvårdande

*Miljövänligt-energisnålt

*Ljudisolerande

*Diffusionsöppna konstruktioner

Thermocell är naturligt

Thermocell är en naturlig tilläggsisolering i form av träfiber som är tillverkad av gran och tall från svenska skogar. Varm luft stiger. Det är mycket viktigt att ha en välisolerad vind utförd på rätt sätt med rätt material.  Thermocell lösull passar utmärkt både för nyproduktion och tilläggsisolering. När du använder Thermocell, så kan du vara säker på att du får en produkt som uppfyller de krav du ska ha på isolering. Oavsett inköpspris så blir alltid Thermocell billigare på sikt. Det är stora skillnader på olika isoleringsmaterial.

Massaved råmaterial till din isolering

 

 

 

 

Marknadens bästa isoleringsvärde

Thermocell har marknadens bästa isoleringsvärde. Har 0,036-0,038 som värmeledningstal i alla mätningar. Vi har en resultatgaranti på att isoleringen håller vad vi lovar. SUNDA HUS har till skillnad mot bl.a  Isover och Paroc rekommenderat Thermocell som lösullsisolering. Har ett brandskydd utan borsalter som förbrukar syre. Smälter inte. Avger inga giftiga gaser. Thermocell är FSC-märkt vilket intygar att råvaran kommer från ett hållbart och långsiktigt skogsbruk.

Isoleringen är komposterbar

Vilket innebär i praktiken att man inte behöver deponera isoleringen som farligt avfall. Du kan helt enkelt bara kompostera isoleringen när du vill bli av med den.

Kan återvinnas

 

Thermocell lösullsisolering är miljövänlig isolering som är  miljömärkt med

Vi planterar nya träd

Från varje träd som avverkas för att bli träfiberisolering återplanteras 2-4 nya träd som börjar lagra koldioxid. Var med  i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Stöd förändringar som minskar resursanvändningen. Gör ditt bästa miljöval.
Hur vet man att man behöver tilläggsisolera sin vind?

1 Titta på elräkningen vill du sänka den?

2 Titta på taket hur snön beter sej under vintern. Ett välisolerat tak har ett jämt snötäcke utan kala fläckar och istappar. Snegla på grannarnas hustak och se hur de ser ut vid olika väder.

Hustak vid dålig isolerad vind

Hustak vid dåligt isolerad vind

 

 

Hustak vid bra isolerad vind, jämt snötäcke

 

 

3 Gå upp på vinden och kontrollera vad du har för isolering.

4 Tänd alla lampor på nedervåningen och gå upp på en mörk vind och se om du ser ljuset komma upp på vinden vid tex ventilationsgenomförningen.

 

En vanlig villa som är byggd på 50-, 60- och 70-talet har en värmeförlust på 15-20%

Då när husen byggdes prioriterade man inte isolering därför att det var billigt med uppvärmningen. Vid tilläggsisolering sänker man energiräkningen vilket är gynnsamt för både miljön och plånboken. Vid försäljning ska huset energideklareras och får ett högre värde om det är tilläggsisolerat.

 

 

Det brinner!

När huset står i ljusan låga är det försent!

Man kan  inte göra något mer åt sin brandsäkerhet.

Det man brukar tänka på i sin brandplan är brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar, brandstegar, och byggmaterial……..

Vid val av byggmaterial ska man tänka på två saker

* Att materialet brinner så dåligt som möjligt

* Att materialet avger så lite giftig rök som möjligt

 

– Det finns inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar)

därför är det du som måste göra valet av byggmaterial i ditt hem.

Brandegenskaper hos Thermocell

Thermocell   innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som brandskydd.

Det utvecklas en process, där  vatten bildas som både kyler och kväver elden.

Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

 

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid,

i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden.

 

Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt.

Trä som material är ur brandsynpunkt ett dubbelsidigt material. Det är brännbart och bidrar med bränsle till branden. Samtidigt agerar det förkolnande ytskiktet som isolering och skyddar virket som ligger djupare i konstruktionen vilken då kan behålla sin bärighet.Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan.   Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan.   Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten.

Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

 

Thermocell  har brandklass E.  Det betyder ” icke antändningsbar ”.

Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är mindre än 3sekunder och att det skadade området som mest är110 mm.Ett exempel på brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringenvar nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen.Brandkåren var mycket imponerad.

Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.

Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger.Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand.Så bli fallet med en ventilerad takfot. Du matar alltså branden med syre om du har en vetil vid takfoten

Thermocell  är typgodkänt utan luftning vid takfoten.

( SP rekommenderar en sådan lösning eftersom det har uppdagats så många problem med fuktproblem i vindsutrymmena.)

90% av människorna som dör i brand dör av den giftiga röken inte av eldsflammorna

 

 

Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater.   De är 100 ggr giftigare än cyanid.Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.Har du någongång sett en eld med mycket plast eller gummidäck? Då vet du att röken blir tjock gråsvart och tät. Den röken vill man inte ha i ett brinnande hus.

Det frigörs inga skadliga gaser i  Thermocell  vid brand

 

Det är farligare när det brinner idag än det var förr.

De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier.  Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m.

Röken dödar de flesta människor idag när det brinner.  90%.  Inte eldsflammorna.

Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid.Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Att välja träfiberisolering  kan rädda liv.

 

 

___________________________________

 

Ventilation på vinden – Ingen luftspalt vid takfoten

 

Många husvindar har luftspalt vid takfoten

Problemet med det är att

*Man tillför stora mängder fuktig luft

*Vid brand matar man elden med syre

 

Ventilation på vinden – Ingen luftspalt vid takfoten

 

Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat.

Problemen uppstår vid kraftig ventilation av uteluft, regnläckage eller då fuktig luft läcker upp från innemiljön till vinden och kondenserar där.Mycket kan dock göras åt saken om man ser till att ventilera rätt.
Kallvindar är normalt som torrast under sommarhalvåret då bland annat solstrålningen mot taket hjälper till att torka ut vindsutrymmet. De flesta problem uppstår under höst/vinter då uteluftens relativa fuktighet är högst, solstrålningen mindre intensiv och dagarna kortare. Temperaturen på kallvindar är då också betydligt lägre än under sommarhalvåret och luften kan bära mycket mindre fukt. Fuktig luft som sipprar upp på vinden från bostaden resulterar därför i förhöjd fuktighet. Efter nätter med klar himmel kan kallvinden till och med bli kallare än uteluften vilket resulterar i kondens på takets undersida.

Ju bättre man isolerar, desto kallare blir det på vinden och risken för fuktskador ökar. I stället för att bäras av den varma luften blir fukten kvar på den kalla vinden.

Jordvärme

Byte av värmekälla påverkar lufttrycket i hela huset. Berg- och fjärrvärme kan förvärra fukttillståndet på vinden eftersom det inte bidrar till uppvärmning av vinden på samma sätt som en skorsten. När man dessutom slutar elda i pannan blir man av med den ventilationseffekt som den varma skorstenen har haft. Dessutom försvinner det undertryck som tidigare bildats genom suget i skorsten och det finns därigenom risk för att fuktig inomhusluft istället sipprar upp genom vindsbjälklaget

Panna, vedeldning

 

 

 

 

 

 

Varje hus är unikt och behov för ventilation varierar från vind till vind. Forskning har visat att fuktsituationen inte blir bättre genom att ventilera mer vilket är den vanliga föreställningen. Att strypa ventilationen skapar också risker med instängd fukt.  Det är därför viktigt med en korrekt anpassad ventilation.

 

SP (Statens Provningsanstalt) skriver följande;

”I ett väl isolerat tak utan tillförsel av fukt, är ventilationen snarare till nackdel än fördel. Ventilationsluften tillför fukt som kan kondensera inne i taket under klara, kalla nätter. Ett oventilerat tak där inte tillförs någon fukt är torrare än ett ventilerat. Undersökningarna visar också att i de fall ventilationen verkligen behövs för att torka ut en fuktskada räcker flödet helt enkelt inte till. Luften är för kall för att kunna bära den fuktmängd som krävs för att hälla taket torrt”.

-”Ett rätt utfört oventilerat tak ger mindre risk för fuktskador samt mindre energiförluster.  Det blir torrare och RF blir betydligt jämnare”.

-”Konstruktioner med cellulosa har i undersökningen visats ha ett lägre fukttillstånd än mineralull. Anledningen kan vara att cellulosaisoleringen är lufttätare, vilket innebär att materialet försvårar fuktkonvektionen. Dessutom är materialet hygroskopiskt, vilket innebär att fuktsvängningarna dämpas och medverkar till lägre fuktnivåtoppar”.

Brandspridning

Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.En brand sprids ofta från fasaden via takfoten och ventilationsöppningar till vindsutrymmen. Bästa sättet att minska risken för brandspridning via vindsutrymmet är att hindra den från att nå dit genom att utföra takfoten utan några öppningar. Ventilationen av vindsutrymmet kan då i stället ske genom yttertaket. (Källa: Räddningsverket).

 

Sammanfattning:

Eftersom viss risk för fukttillförsel till vinden ändå alltid finns t ex av inbyggd fukt, läckage av regnvatten utifrån eller konvektion vid tillfälligt invändigt övertryck, kan man inte utan vidare rekommendera att vinden utförs oventilerad. En viss luftväxling bör enligt vår mening alltid finnas på vinden för säkerhets skull. Omfattningen av denna luftväxling kan dock diskuteras. Sannolikt räcker det med relativt måttlig ventilation t ex någon gavelventil eller nockventilation med s.k. mögelstopp.

Reducerad ventilation kan vara olämplig under byggskedet vid nyproduktion.

Höga fukttillskott p.g.a. gjuten platta, målning m.m kan medföra förhöjda fuktnivåer i råspont och takstolar under lång tid, därför kan det vara bra att ha en avfuktare under en tid stående på vindsbjälklaget.

 

Om man kombinerar reducerad ventilation och diffusionsöppen underlagstäckning på råsponten med ex. Omega Undertaksduk i stället för en tät YAP 2200, sänker man den relativa fukthalten på vinden markant jämfört med en traditionellt ventilerad vind med underlagspapp på råspont. ( Källa: Fuktcentrum, Lund ).

Träfiberskivor och särskilt plywood som material på yttertakets inneryta ökar risken för fuktproblem.

Allergi och isolering

 

Allergivänlig isolering

 

Visste du att man inte behöver några speciella arbetskläder när man jobbar med thermocell lösullsisolering eller feelingwoods isolerskivor. Dom är både natur och hudvänliga.

Isoleringen är väldigt allergivänlig, den kliar inte och de flesta allergiker klarar av vår miljövänliga isolering.
Är du väldigt allergisk? Kontakta då oss så skickar vi lite isolering till dej så får du känna om du tål den.

 

Scroll to top
Top